Odstávky

Pokud jste zákazníkem společnosti Východočeská energie s.r.o. a zaznamenali jste poruchu či omezení v dodávkách elektrické energie, kontaktujte prosím příslušného regionálního distributora, na jehož distribučním území se nachází dané odběrné místo nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

V případě poruch v rámci lokální distribuční soustavy (LDS) provozované společností Východočeská energie s.r.o. nás kontaktujte na infolince 778 482 888.

 

Přehled odstávek distribuční sítě PREdistribuce, a.s.: WEB, tel.: 800 823 823

Přehled odstávek distribuční sítě ČEZ Distribuce, a.s.: WEB, tel.: 800 850 860

Přehled odstávek distribuční sítě EG.D, a.s.: WEB, tel.: 800 225 577

 

Přehled odstávek distribuční sítě Východočeské energie s.r.o.:

15. července 2024 - Trávník 1906, 560 02 Česká Třebová

7. srpna 2024 - Liberec - Ulice Kladenská, Tatranská, U Nisy

15. - 16. června 2024 - Tachov - Oldřichovská

28. června 2024 - Tovární 10 Trutnov, Horní Staré Město-T-Centrum

 

 

 

   

Ceny a fakturace

Skladba výsledné ceny elektřiny

Na liberalizovaném trhu je výsledná cena dodávky elektřiny pro oprávněné zákazníky složena z regulovaných cen, tj. všech činností spojených s dopravou elektřiny od výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční soustavy ke konečnému zákazníkovi.
Druhou podstatnou částí výsledné ceny elektřiny je neregulovaná cena silové elektřiny, kterou pro jednotlivé kategorie odběratelů stanovují samotní dodavatelé (výrobci a obchodníci).

Výsledná faktura za dodávku elektřiny od VÝCHODOČESKÉ ENERGIE tedy obsahuje následující položky:

A) Regulovaná cena

- Distribuce
- Systémové služby
- Krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů
- Činnost operátora trhu
- Daň z elektřiny

B) Neregulovaná cena

- Silová elektřina od VÝCHODOČESKÉ ENERGIE

Způsob fakturace elektřiny

Rozdělení ceny (fakturace) za dodávku elektřiny na jednotlivé položky bylo vyvoláno situací na otevřeném trhu, kdy je pouze část výsledné ceny regulována a zbytek tvoří smluvní (nabídkovou) cenu za silovou elektřinu. Případná změna dodavatele resp. změna ceny silové elektřiny v průběhu roku se na faktuře projeví přímo v příslušné položce „silová elektřina“, a tak odběratel získá jednoznačný přehled o tom, jak se realizovaná změna u něho projevila na celkových platbách za elektřinu.

Podrobné členění regulovaných činností bylo provedeno z důvodu vyšší transparentnosti tak, aby jednotliví spotřebitelé přímo viděli, které položky vstupují do konečné ceny elektřiny a jakým způsobem se vyvíjejí v čase.

Cena za distribuci

Platba za distribuční služby je rozdělena na pohyblivou a pevnou složku. Pohyblivá složka ceny distribuce, tj. platba za odebrané množství elektrické energie v Kč/MWh, kryje náklady na ztráty v sítích, které jsou přímo úměrné odběru elektřiny. Pevná složka ceny distribuce (platba za příkon podle velikosti jističe) respektuje fixní náklady dodavatele spojené se zabezpečením dodávky elektřiny v definované kvalitě a v kterémkoliv okamžiku. Jedná se například o náklady spojené s údržbou, obnovou a rozvojem elektrizační soustavy, náklady na měření, provádění odpočtů apod.

Cena za systémové služby

Tato cena pokrývá náklady provozovatele přenosové soustavy na nákup tzv. podpůrných služeb od jednotlivých poskytovatelů. Podpůrné služby jsou, zjednodušeně řečeno, pohotovosti těch elektráren, které přímo nevyrábí elektřinu pro dodávku konečným zákazníkům, ale pracují jako záložní zdroje pro případ náhlého výpadku jiného zdroje či náhlé změny zatížení v elektrizační soustavě vyvolané skokovou změnou odběru či výroby.

Cena za krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů

V České republice je, s ohledem na závazky vůči Evropské Unii, podporována výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE), druhotných zdrojů (DZ) a dále z kogenerace (kombinované výroby elektřiny a tepla - KVET). Výrobní náklady na takto vyrobenou elektřinu jsou však obecně vyšší než z klasických elektráren (uhelných a jaderných), proto se všichni koneční zákazníci podílí na hrazení těchto vícenákladů (rozdílu mezi podporovanou cenou elektřiny z OZE, KVET a DZ a průměrnou tržní cenou) formou regulovaného příspěvku. Podpora výše uvedených zdrojů byla zakotvena zákonem č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, a zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cena za činnost operátora trhu

Další částí regulované ceny jsou služby společnosti Operátor trhu s elektřinou, a. s. Tato společnost zajišťuje zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, provádí zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným a odebraným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou, zpracovává bilance dlouhodobé spotřeby v ČR apod. Náklady na zajištění těchto činností jsou opět hrazeny všemi konečnými zákazníky formou příspěvku k ceně spotřebované (odebrané) elektřiny.

Daň z elektřiny

Povinnost zavést systém zdanění elektřiny s účinnosti od 1. ledna 2008 vyplývá pro Českou republiku z ustanovení směrnice Rady 2003/96/ES o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES. Zdanění elektřiny upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Daň z elektřiny je uplatňována na veškerou vyrobenou elektřinu s výjimkou elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů energie, na straně spotřeby je od daně osvobozena elektřina používaná v některých energeticky náročných odvětvích (např. elektrolytické nebo metalurgické procesy, trakční doprava, spotřeba elektřiny pro výrobu elektřiny a další). Daň z elektřiny je obdobně jako daň z přidané hodnoty hrazena za finální produkt, tj. konečnými odběrateli.

   

Volba vhodného dodavatele

Oprávněný zákazník má právo zvolit si libovolného dodavatele silové elektřiny a vybrat si podle svého uvážení nejvhodnější nabízený produkt s ohledem na charakter a množství své spotřeby. Naopak distribuční platby se odvíjí od místa připojení, tj. podle příslušné distribuční společnosti, do jejíž sítě je odběrné místo připojeno. Distributora si tedy nelze vybrat. Zákazník na hladině nízkého napětí však může změnit distribuční sazbu při splnění podmínek pro její přiznání, popř. může změnit velikost jističe. Převážná většina odběratelů v České republice je připojena do elektrizační soustavy prostřednictvím regionálních distribučních společností ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. nebo PREdistribuce, a.s.

Ze strany zákazníka není také možné ovlivnit cenu za ostatní regulované položky; cena za systémové služby, cena na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů a cena za služby operátora trhu za zúčtování odchylek je jednotná pro všechny konečné zákazníky v České republice bez ohledu na místo připojení nebo zvoleného dodavatele.

Stručně řečeno, náklady za elektřinu na hladině nízkého napětí je možné ze strany odběratele aktivně ovlivnit volbou dodavatele silové elektřiny, zbytek tvoří regulovaná cena distribuce a ostatní regulované položky. Podíl jednotlivých položek je u každého konečného zákazníka různý s ohledem na typ sazby a velikost spotřeby, v průměru tvoří podíl regulovaných položek méně než 50 % výsledné ceny dodávky pro zákazníky kategorie domácností (u některých sazeb však jen 20 %).

   

Poruchy

Pokud jste zákazníkem společnosti Východočeská energie s.r.o. a zaznamenali jste poruchu či omezení v dodávkách elektrické energie, kontaktujte prosím příslušného regionálního distributora, na jehož distribučním území se nachází dané odběrné místo nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.
V případě poruch v rámci lokální distribuční soustavy (LDS) provozované společností Východočeská energie s.r.o. kontaktujte svého obchodního zástupce.

 

Poruchové linky regionálních distributorů

ČEZ Distribuce:
+420 840 850 860
Poruchová linka v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

E.ON Distribuce:

+420 800 225 577

Poruchová linka v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

PREdistribuce:
+420 224 915 151
Poruchová linka v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

 

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE

Pokud jste zákazníkem společnosti Východočeská energie s.r.o. a zaznamenali jste poruchu či omezení v dodávkách elektrické energie, kontaktujte prosím příslušného regionálního distributora, na jehož distribučním území se nachází dané odběrné místo nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.

V případě poruch v rámci lokální distribuční soustavy (LDS) provozované společností Východočeská energie s.r.o. kontaktujte svého obchodního zástupce.

 

Poruchové linky regionálních distributorů

ČEZ Distribuce:

+420 840 850 860

Poruchová linka v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

 

E.ON Distribuce:

+420 800 225 577

Poruchová linka v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

 

PREdistribuce:

+420 224 915 151

Poruchová linka v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

   
© Východočeská energie s.r.o. 2024 - aktualizováno dne 12. 7. 2024   -  zhotovilo cr8.cz